Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

2780 a722 420

May 27 2018

6515 e99f 420
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
9543 3df1 420
Reposted fromcorka corka viadancingwithaghost dancingwithaghost
8779 cba4 420
Reposted fromfungi fungi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— "Grey's Anatomy"
Wiem jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek.
Reposted fromLuna- Luna- viadancingwithaghost dancingwithaghost

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy.
Dostojewski to napisał. 

— Janusz Głowacki
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
7634 5c0c 420
1131 9646 420

forgottencityiram:

Mermaid Street, Sussex, England (2014).

Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy

April 22 2018

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

0314 3b1d 420
3562 ef00 420
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viasomebunny somebunny
1351 48ab 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomebunny somebunny
8625 5499 420
Reposted fromrol rol viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl