Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

4878 3e41 420
Reposted fromoll oll viashampain shampain
0075 8b03 420
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
4635 5b1f 420
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viadancingwithaghost dancingwithaghost
4288 46ba 420
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
0482 4260 420
6651 ab3a 420
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted frombluuu bluuu vialaj laj

October 07 2018

7876 5a18 420
Reposted fromkrzysk krzysk viano-longer-kore no-longer-kore
1673 e830 420
Reposted fromseaweed seaweed viaerrortryagain errortryagain
6466 2c0d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaerrortryagain errortryagain
3010 15f0 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viaerrortryagain errortryagain
5242 8457 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszarakoszula szarakoszula
9021 ab2f 420
Reposted fromoll oll viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromshakeme shakeme viaerrortryagain errortryagain
6743 c9e0 420
Reposted fromkaha kaha viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl